Mišićni sindromi povezani sa statinima – 3. dio

Rizični faktori.

Mišićni simptomi ovise o karakteristikama pojedinih statina i dozi lijeka.

Čini se da je rizik od miopatije najmanji kod fluvastatina i pravastatina. Ovi statini se ne metabiliziraju preko citokrom P450 – 3A4  i stoga je manja vjerojatnost da će biti uključeni u interakcije s drugim lijekovima. U slučaju fluvastatina, manji rizik može biti povezan s manjom sistemskom izloženošću lijeka u krvi budući da se postepeno oslobađa.

Rizik od ozljede mišića može biti izraženiji kada se uzimaju statini koji se metaboliziraju putem CYP3A4, kao što je npr. simvastatin.

Za sve statine, rizik od ozljede mišića veći je pri većim dozama.

Sigurnost pravastatina je potvrđena analizom i praćenjem kod velikog broja bolesnika. Incidencija povećanja serumske kreatin kinaze (CK) nije se razlikovala od populacije koja nije uzimala statin, a nije bilo slučajeva potvrđenog kliničkog miozitisa ili rabdomiolize.

Sigurnost rosuvastatina dokazana je u ispitivanju na viš od 15 tisuća pojedinaca, u kojem su stope mišićne toksičnosti s rosuvastatinom od 20 mg/dan bile slične kao kod pojedinaca koji ne uzimaju statin. Međutim, bilo je izvješća o rabdomiolizi, osobito u bolesnika sklonih miopatiji, posebno kod najviših doza od 40 mg/dan.

Bolesti štitne žlijezde, bubrega i jetre — Povećana osjetljivost na miopatiju povezanu sa statinima javlja se u bolesnika s hipotireozom, zatajenjem bubrega i opstruktivnom bolešću jetre. Vrlo niske razine vitamina D povezane su s višim stopama mijalgije i miopatije. Nadoknada niske razine vitamina D može biti učinkovit pristup poboljšanju tolerancije na statine.

Ostali čimbenici bolesnika povezani s povećanim rizikom od štetnih mišićnih događaja povezanih sa statinima uključuju stariju dob (više od 80 godina), iscrpljenost, ženski spol, bolest jetre i teška bubrežnu bolest.

Istodobna terapija drugim lijekovima — Povećanje osjetljivosti na miopatiju znatno je veće u bolesnika koji primaju istodobnu terapiju brojnim lijekovima, osobito onima koji utječu na CYP3A4, koji je bitan za metabolizam popriličnog broja drugih lijekova.

Nadalje, istodobna uporaba lijeka koji se smatraju čimbenikom rizika za miopatiju (tj. glukokortikoidi, ciklosporin) može dodatno povećati rizik za pojavu mišćnih sindroma.

Postoji razlika kod metabloizma statina, pa je stoga svaki statin podložan različitim vrstama interakcija s drugim lijekovima. Prilikom odabira statina je važno pogledati i interakcije s drugim lijekovima koje pojedini bolesnik koristi.  

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika