Prekomjerna tjelesna težina i pretilost – 2. dio

Ove godine publicirane su smjernice za liječenje prekomjerne tjelesne težine i pretilosti. Preporuke i algoritmi u ovim smjernicama usmjereni su prvenstveno prema liječnicima.

Ove godine publicirane su smjernice za liječenje prekomjerne tjelesne težine i pretilosti. Preporuke i algoritmi u ovim smjernicama usmjereni su prvenstveno prema liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Liječnici primarne zdravstvene zaštite u svakodnevnom radu vrlo često susreću bolesnike koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili su pretili. U ovim smjernicama istaknuta je važnost pet ciljnih kliničkih pitanja koja će voditi prema smanjenju tjelesne težine. Prvo pitanje upućeno je na očekivane koristi zdravlju od smanjenja tjelesne težine, te koliko kilograma je potrebno smanjiti i koliko je dugo vrijeme potrebno za  smanjenje tjelesne težine. Drugo pitanje odnosi se na čimbenike rizika prekomjerne tjelesne težine i pretilosti uz određivanje ITM i mjerenje opsega struka. Temeljem dobivenih rezultata bolesnici se svrstavaju u skupinu s prekomjernom tjelesnom težinom ili u skupinu pretilih (I-III razred). Treće pitanje traži odabir dijete koja će biti učinkovita u smanjenju prekomjerne tjelesne težine. Peto pitanje traži određivanje učinkovitosti sveobuhvatne strategije liječenja koja obuhvaća  dijetu, promjene loših životnih navika, tjelesnu aktivnost i promjene načina ponašanja u svrhu smanjenja tjelesne težine i održavanja smanjene težine. Peto pitanje traži određivanje učinkovitosti i sigurnosti barijatrijske operacije, uključujući koristi i rizike. Ovo pitanje također traži određivanje proceduralnih čimbenika koji mogu pomoći u donošenju odluka za kiruršku terapiju pretilosti i povezanih stanja.

Korisnosti smanjenja prekomjerne tjelesne težine su višestruke od smanjenje rizika za srčanožilne bolesti, smanjenja neželjenih događaja, do smanjenja morbiditeta i mortaliteta. Potrebno je bolesnike informirati o korisnim učincima smanjenja prekomjerne tjelesne. Smanjenje težine od 3% do 5% vjerojatno rezultira sniženjem triglicerida, glukoze u krvi, glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) i smanjenjem rizika za nastanak šećerne bolesti tipa 2. Veće smanjenje tjelesne težine dovodi do sniženja krvnog tlaka, sniženja LDL kolesterola i do smanjenja potreba za antihipertenzivima, hipolipemicima i hipoglikemicima.

Bolesnicima se preporučuju dijete za smanjenje tjelesne težine. Važnoje smanjenje unosa kalorija za pretile osobe kao dio sveobuhvatne intervencije za promjene loših životnih navika. Mogu se preporučiti dijete od 1.200 – 1.500 kcl/dnevno za žene i 1.500 – 1.800 kcl/dnevno za muškarce. Postoje i dijete koje imaju 500 kcal/dnevno ili 750 kcal/dnevno energijskog deficita od ukupnih dnevnih energijskih potreba. Za sve dijete karakteristično je smanjenje unosa ugljikohidrata, hrane siromašne vlaknima ili jako masne hrane, a sve u cilju smanjenja unosa energije. Liječnici mogu bolesnicima elektronskom poštom poslati programe i preporuke za smanjenje tjelesne težine. Program smanjenja tjelesne težine obično je trajanja 12 mjeseci.

Kako pomoći bolesnicima koji imaju ITM ≥40 kg/m2 ili ≥35 kg/m2 s bolestima koje su povezane s pretilošću, a motivirani su za smanjenje tjelesne težine, ali dijetom, tjelesnom aktivnošću i medikamentnom terapijom nije postignuta ciljna tjelesna težina?  Za ovu skupinu bolesnika  terapijska opcija je barijatrijska kirurgija. Prilikom izbora barijatrijske kirurgije za liječenje pretilosti potrebno je uzeti u obzir i ostale čimbenike rizika kao što su dob, druga stanja koja su povezana s pretilošću, rizik od kratkoročnih i dugoročnih komplikacija i psihološke i psihosocijalne čimbenike.
Na kraju možemo zaključiti da su dobro došle Smjernice za liječenje prekomjerne tjelesne težine i pretilosti. Ove smjernice s preporukama i algoritmima biti će nam od velike pomoći u borbi protiv kronične bolesti pretilosti.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika