Osnovni simptomi u urologiji

Urološka praksa poznaje 5 osnovnih simptoma. To su bol, temperatura, poremećeno mokrenje, promjene izgleda mokraće i pojava otekline….

      Urološka praksa poznaje 5 osnovnih simptoma. To su bol, temperatura, poremećeno mokrenje, promjene izgleda mokraće i pojava otekline. Ukoliko možete reći da nemate nijedan od ovih simtoma, sa visokom sigurnošću možemo zaključiti da nemate nikakve akutne urološke bolesti! U ovom tekstu postavit ćemo okvire za svaku od navedenih kategorija simptoma, a detaljnije razjašnjenje karakteristika pojedinog simptoma slijedi u budućim napisima.

    B o l  u urološkoj praksi nikada nije blaga. Urološke bolesti, ako dovode do boli, ona je redovito jaka ili vrlo jaka, a nikada to nije neki neodređeni pritisak, nejasna nelagoda, osjećaj topline ili hladnoće, trnci ili druge slabije definirane i povremene smetnje. Urološka bol je, dakle, jaka bol!

   T e m p e r a t u r a   u urološkim bolestima, ukoliko je povišena, nikada nije malo povišena. Redovito se radi o ozbiljnom povišenju temperature na minimalno 38°C ili više pa sve i do preko 40°C. Ovdje vrijedi napomenuti kako ne postoji tzv. „unutrašnja temperatura“ – pojam kojeg bolesnici još uvijek vrlo često koriste. Tjelesna temperatura se može lako izmjeriti i u zdravog čovjeka ne prelazi 37°C, a njezino blago povišenje (npr. 37,5°C) svakako nije odraz nikakve urološke bolesti.

    S m e t nj e   m o k r e nj a posebna su tema o kojoj je već ranije na ovim stranicama naširoko pisano. Spomenimo sada samo kako postoje 2 tipa tegoba mokrenja: iritativne smetnje ili smetnje pohrane urina (pretjerano učestalo mokrenje, urgencija, noćno mokrenje,  inkontinencija ili nemogućnost zadržavanja urina) i opstruktivne smetnje ili smetnje samog izmokravanja (otežano mokrenje s naprezanjem, čekanje na počekat mokrenja, stanjen i isprekidan mlaz urina, potpuno onemogućeno mokrenje unatoč jakoj potrebi).

     O t e k l i n a   se najčešće odnosi na pripadnike muškog spola i to na predjelu spolovila, a dominantno na testise i penis. Gotovo svaka akutna urološka bolest manifestirat će se oteklinom ili uvećanjem tog organa. Oteklina može biti praćena bolima ili temeraturom, može nastati u kraćem ili duljem razdoblju ali gotovo nikada sponatno ne prolazi. Oteklina može nastati kao posljedica traume, kad je i njezin uzrok posve jasan, ali i kao posljedica nekih bolesti samog testisa ili (češće) epididmisa te drugih struktura u neposrednoj okolini.

     M o k r a ć a  je u normalnim okolnostima bistra otopina svijetlo-žute boje i dnevno se stvara u količini od cca 1500 ml.  Najprominentiji urološki simptom je pojava krvave mokraće (lat., hematuria). Tada mokraća postaje žarke svijetlo crvene boje (u potpunosti nalik na krv ali nešto rjeđa) što označava svježe akutno krvarenje ili smeđe do tamno-smeđe boje što upozorava na krvarenje koje nije svježe – akutno, već je krv neko vrijeme bila prisutna u mokraći prije samog izmokravanja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika