Carski na zahtjev

Carski rez na zahtjev, CDMR (od engl. “Caesarean Delivery on Maternal Request”) termin je kojim se označava porod carskim rezom na želju rodilje, a da pri tom nema medicinskih indikacija za isti, dakle nema razloga za carski rez ni od strane majke ni od strane fetusa.

Carski na zahtjev nije prihvaćena kategorija u našoj zemlji, po čemu nismo izuzetak. Podaci kojima raspolažemo ponajprije se odnose na situaciju u SAD-u, gdje se oko 2.5% svih poroda godišnje dovrši Carskim na zahtjev. 

Carski rez je ozbiljna operacija, sa svim mogućim rizicima i komplikacijama koje prate abdominalne operacije, zato se smatra kako za nj, kao i za svaki medicinski postupak, mora postojati jasna indikacija, kako bi se moguće komplikacije svele na najmanju mogućnost. No, o tome se priča, o tome se vode rasprave, a također i trudnice nerijetko izraze želju za porodom na carski rez iako nemaju medicinske indikacije za takav porod.

Američki “National Institutes of Health“, NIH, uspoređivao je Carski na zahtjev s planiranim vaginalnim porodom (u slučajevima bez poznate i predvidljive patologije od strane majke i od strane fetusa) i zaključci su sljedeći:

Utjecaj na rodilju:

1.1. Dobre strane Carskog na zahtjev u odnosu na planirani vaginalni porod:

 • smanjeni rizik od poslijeporođajnog (is)krvarenja i potrebe za transfuzijom,
 • manje ozbiljnih kirurških komplikacija,
 • manja mogućnost razvoja stresne urinarne inkontinencije tijekom prve godine iza poroda; kasniji (2-5 godina iza poroda) eventualni razvoj stresne urinarne inkontinencije nije povezan s načinom poroda,
 • dobrobiti Carskog na zahtjev su veće u rodilja više životne dobi (iznad 39 godina) i veće tjelesne mase.

1.2. Dobre strane planiranog vaginalnog poroda u odnosu na Carski na zahtjev:

 • kraći boravak u bolnici iza poroda,
 • manja mogućnost razvoja infekcija,
 • manje anestezioloških komplikacija.

2. Mogući rizici Carskog na zahtjev u odnosu na planirani vaginalni porod:

 • više mogućih komplikacija u sljedećim trudnoćama (npr. ruptura maternice, placenta previja, placenta akreta, ozljede mokraćnog mjehura i crijeva, veća vjerojantnost za (hitnom) histerektomijom)

Utjecaj na dijete:

1.1. Dobre strane Carskog na zahtjev u odnosu na planirani vaginalni porod:

 • niža smrtnost fetusa,
 • manje novorođenačkih infekcija,
 • niža incidencija intrakranijskog krvarenja i encefalopatije u fetusa.

1.2. Dobre strane planiranog vaginalnog poroda u odnosu na Carski na zahtjev:

 • manje respiratornih komplikacija i drugih poremećaja prilagodbe,
 • kraći boravak u bolnici iza poroda.

2. Mogući rizici Carskog na zahtjev u odnosu na planirani vaginalni porod:

 • respiratorne komplikacije (od tahipneje, respiratornog distres sindroma, pa do letalnih),
 • nezrelost, a s tim u vezi i respiratorne smetnje i drugi poremećaji prilagodbe (hipotermija, hipoglikemija, češća potreba za intenzivnom neonatološkom skrbi).

Iako su podaci za usporedbu Carskog na zahtjev i planiranog vaginalnog poroda nedostatni, NIH preporuča sljedeće:

U nedostatku medicinskih indikacija za operativno dovršenje poroda (bilo od strane majke bilo od strane fetusa) prednost bi trebalo dati planiranom vaginalnom porodu.

 • Carski na zahtjev ne bi se smio izvoditi prije navršenih 39 tjedana gestacije,
 • Carski na zahtjev ne bi smio biti posljedica straha rodilje od nemogućnosti adekvatnog suzbijanja boli u porodu,
 • Carski na zahtjev ne bi se smio izvoditi u rodilja koje planiraju još trudnoća.

Kada trudnica razmišlja o Carskom na zahtjev, u razgovoru s nadležnim ginekologom treba razjasniti dobre i loše strane takve odluke. U nas je situacija glede toga jednostavnija jer još uvijek zakonski nije dozvoljeno operativno dovršenje trudnoće na zahtjev rodilje.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika