Učinkovita terapija hiperkolesterolemije kombinacijom dva lijeka

Jedan od važnih ciljeva sekundarne prevencije srčanožilnih bolesti je sniženje povišenih masnoća u krvi.

Za učinkovito sniženje povišene razine kolesterola u krvi potrebna je dijetalna prehrana i medikamentna terapija sa statinom i ezetimibom. Statini su lijekovi koji blokiraju sintezu kolesterola u jetri, a ezetimib sprječava apsorpciju kolesterola iz crijeva.

Rezultati studije IMPROVE-IT pokazali su učinkovito sniženje ukupnog i LDL-kolesterola i smanjenje srčanožilnih događaja. U studiju je bilo uključeno 18 000 bolesnika s akutnim koronarnim sindromom. Dio bolesnika primao je samo statin, a dio bolesnika kombinaciju dva lijeka statin i ezetimib. Praćenje bolesnika bilo je tijekom 7 godina. Rezultati studije prezentirani su na godišnjem sastanku AHA (American Heart Association) koji je održan u Chicagu u studenom 2014. godine. Skupina bolesnika koja je primala kombinaciju dva lijeka imala je veće sniženje LDL-kolesterola i manji broj srčanožilnih događaja nego skupina bolesnika koja je primala samo statin u terapiji.

Tijekom praćenja registrirano je 5 250 srčanožilnih događaja koji su uključivali srčani infarkt, moždani udar, smrt zbog srčanožilnog uzroka, potrebu za revaskularizacijom miokarda ili potrebu hospitalizacije zbog nestabilne angine pektoris. Razina LDL-kolesterola bila je 2,9 mmol/L u skupini koja je primala kombiniranu trapiju statin i ezetimib, a 3,9 mmol/L u skupini koja je primala samo statin.

U skupini bolesnika koja je primala kombiniranu terapiju bilo je 32,7% srčanožilnih događaja, a u skupini je primala samo statin bilo je 34,7% srčanožilnih događaja. Drugim riječima to znači da liječenjem 100 bolesnika možemo spriječiti dva srčanožilna događaja.

U skupini koja je primala kombiniranu terapiju registriarano je značajno sniženje  C-reaktivnog proteina (CRP) u usporedbi sa skupinom koja je primala samo statin. Poznato je da niža razina CRP u krvi znači i manji rizik nastanka srčanožilnih događaja.

Rezultati istraživanja potvrdili su poznatu hipotezu što se tiče LDL-kolesterola: “dobro je niže, ali što je niže to je bolje”.

Klinički značaj studije IMPROVE-IT je u tome što je pokazala mogućnost učinkovitog sniženja LDL-kolesterola kombicaijom dva lijeka. Nakon infarkta miokarda bolesnici imaju uobičajenu terapiju u koju spada i statin, a dodatak ezetimiba poboljšava ishod bolesnika.

Možda bi buduće smjernice za liječenje hiperkolesterolemije trebale uzeti u obzir rezultate ove studije za bolesnike kojima je potrebna terapija za siženje lipida u krvi za sekundarnu prevennciju srčanožilnih bolesti.

Na kraju može se zaključiti da rezultati studije jasno pokazuju da možemo učinkovito sniziti ukupni i LDL-kolesterol u bolesnika nakon akutnog infarkta srca. Dokazana je učinkovita terapija hiperkolesterolemije kombinacijom dva lijeka, statina i ezetimiba. Liječenjem 100 bolesnika možemo spriječiti dva srčanožilna događaja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika