Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka

Prilikom evaluacije bolesnika s arterijskom hipertenzijom (AH) potrebno je potvrditi dijagnozu AH, isključiti sekundarni uzrok AH, procijeniti kardiovaskularni (KV) rizik, moguća oštećenja organa zbog AH i ustanoviti postojanje drugih bolesti.

Prilikom evaluacije bolesnika s arterijskom hipertenzijom (AH) potrebno je potvrditi dijagnozu AH, isključiti sekundarni uzrok AH, procijeniti kardiovaskularni (KV) rizik, moguća oštećenja organa zbog AH i ustanoviti postojanje drugih bolesti. U postavljanju dijagnoze AH i njezinom daljnjem praćenju uz mjerenje arterijskog tlaka (AT) u ordinaciji i kod kuće, neophodno je mjerenje AT kroz 24h koje nazivamo kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT).
KMAT ima nekoliko prednosti u odnosu na mjerenje AT u ordinaciji :

  • veći je broj izmjerenih vrijednosti AT, praćenje promjena AT u odnosu na aktivnosti bolesnika, zapis dnevnih i noćnih varijacija AT, procjena varijabilnosti AT
  • identifikacija maskirne AH (AT u ordinaciji je u granici normale ili graničan, a kod kuće povišen), AH „bijelog ogrtača“ (AT u ordinaciji je povišen, a kod kuće je u granici normale), nokturalne AH (AT je povišen noću)
  • evaluacija pada AT noću
  • identifikacija jutarnjeg skoka tlaka
  • procjena učinkovitosti antihipertenzivne terapije u 24h.

Europsko kardiološko društvo i Europsko društvo za arterijsku hipertenziju postavili su glavne indikacije za upotrebu KMAT-a:

1. stanja u kojima se sumnja na AH „bijelog ogrtača“
2. stanja u kojima se sumnja na maskirnu AH
3. posturalna ili postprandijalna hipotenzija
4. evaluacija rezistentne AH
5. evaluacija kontrole AT, osobito u liječenih visokorizičnih hipertoničara
6. pretjeran odgovor AT na tjelesnu aktivnost
7. postojanje značajne varijabilnosti AT pri mjerenjima AT u ordinaciji
8. evaluacija simptoma povezanih s hipotenzijom tijekom liječenja
9. procjena noćnih vrijednosti AT (sumnja na nokturalnu AH kod opstruktivne apneje tijekom spavanja, kronične bubrežne bolesti, šećerne bolesti, endokrinoloških uzroka AH, autonomne disfunkcije)

Uređaji koji se koriste za mjerenja KMAT-a su lagani (težina im je manja od 0,5 kg). Orukvica KMAT-a svojom veličinom treba biti izabrana prema omjeru nadlaktice bolesnika (3 su veličine orukvica: 12x26cm, 12x40cm, 12x18cm) i treba biti postavljena na nedominantnu ruku. Uređaji KMAT-a su automatski oscilometrijski uređaji. Mjerenja arterijskog tlaka vrše se u intervalima od 15 do 30min (učestalost je noću rjeđa kako bi se što manje remetio san bolesnika). Prilikom mjerenja AT ruka s orukvicom treba biti relaksirana i ispružena, a bolesnik miran. Preporučuje se postavljanje KMAT-a u tijeku uobičajenog radnog dana bolesnika. Bolesniku se daje dnevnik aktivnosti u kojem ispunjava vrstu aktivnost i vrijeme aktivnosti, vrijeme uzimanja terapije, vrijeme odlaska na spavanje, vrijeme buđenja (ukoliko se noću budio također navesti) , vrijeme izloženosti eventualnim stresnim događajima, te treba navesti i simptome ukoliko ih osjeća i vrijeme njihova pojavljivanja. Tijekom nošenja uređaja treba izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, vlaženje uređaja, vožnju na biciklu ili motoru kako se uređaj ne bi oštetio.

Postoje i kontraindikacije za primjenu KMAT-a: teška periferna obliterirajuća arterijska bolest gornjih udova, alergija na lateks, arterijsko-venska fistula kod bolesnika na dijalizi
Prosječne granične vrijednosti AT za postavljanje dijagnoze AH mjerene KMAT-om su: tijekom 24h 130/80 mmHg, danju 135/85 mmHg, noću 120/70 mmHg. KMAT prikazuje cirkadijalne promjene (promjene AT tijekom dana i noći) i varijacije AT prema psihofizičkim aktivnostima. Noćne vrijednosti AT su važna mjerenja u varijacijama AT jer AT normalno se snižava noću za 10-20% prema prosječnim dnevnim vrijednostima AT u budnom stanju. Ukoliko nema tog pada ili se javi porast AT noću, povećava se KV rizik bolesnika. U takvim slučajevima važno je ustanoviti moguće uzroke: poremećaj spavanja, sindrom opstruktivne apneje u snu, debljina, visok unos soli u organizam, disfunkcija autonomnog nervnog sustava, kronična bubrežna bolest, dijabetička neuropatija, visoka životna dob.
Prilikom prikaza podataka KMAT-om prikazuju se sva mjerenja AT i frekvencije srca u određenom vremenu u brojčanom i grafičkom obliku, te se prikazuju i prosječne vrijednosti AT u 24h, te u dnevnim i noćnim intervalima, maksimalne i minimalne vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog AT.
KMAT se osim u dijagnozi AH koristi i u praćenju terapijskog odgovora hipertoničara u određenim intervalima. Prema dobivenim rezultatima liječnik može ciljano korigirati terapiju bolesnika u cilju postizanja dobre kontrole AT i uspješnog liječenja AH.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika