Serumske vrijednosti Vitamina D u onkoloških bolesnika

Posljednjih dvadesetak godina istraživanja u području uloge vitamina D u imunološkim procesima, metabolizmu i onkologiji dobila su značajnu ulogu. Vitamin D receptor (VDR) nalazi se na normalnim stanicama.

Posljednjih dvadesetak godina istraživanja u području uloge vitamina D u imunološkim procesima, metabolizmu i onkologiji dobila su značajnu ulogu. Vitamin D receptor (VDR) nalazi se na normalnim stanicama kao i na tumorskim. Vezanje vitamina D na VDR je povezano sa jakim učinkom na indukciju diferencijacije i apoptoze, te inhibiciju  angiogeneze, proliferacije i metastatskog potencijala, čime uloga vitamina D postaje centralna u ovim
procesima(1) .

Godine 2010. je bilo preko 3000 studija publiciranih u biomedicinskim časopisima koje su ukazivale na povezanost između vitamina D, njegovih metabolita i malignih bolesti kao i u nekih drugih bolesti poput ateroskleroze, koronarne bolesti, dijabetes melitusa.  Većina epidemioloških studija je ukazala da su niske vrijednosti serumskog vitamina D (25-hydroxyvitamin D (25(OH)D)) u trenutku postavljanja dijagnoze imale negativnu prognostičku vrijednost neovisno o mjestu malignoma ili stadiju bolesti (2-10).

Planirali smo odrediti serumsku vrijednost vitamina D u trenutku postavljanja dijagnoze maligne bolesti, a prije početka liječenja. Obzirom na geografski položaj Hrvatske smatraju se normalne vrijednosti 25-hidroksi vitamin D u serumu > 75 nmol/L, dok se vrijednosti > 35 nmol/L smatraju deficijentnim. Vrijednosti vitamina D određivane su elektrokemiluminiscentnom (ECLIA) metodom na aparatu Cobas e601 tvrtke Roche u laboratoriju OB Pula tijekom 2010 i 2011. godine.

Kod 80 bolesnika oboljelih od malignih bolesti (38 bolesnika sa rakom pluća, 12 bolesnika sa rakom debelog crijeva, 12 bolesnica sa rakom dojke, 6 bolesnika sa rakom gušterače, 6 bolesnika sa rakom želuca, 2 bolesnika sa rakom nepoznatog primarnog sijela, 2 hematološka maligna bolesnika, jedna bolesnica sa rakom jajnika te jedan bolesnik sa rakom prostate) utvrdili smo niske vrijednosti serumskog 25(OH)D  (medijan 29,28 nmol/L).
Osobito su niske vrijednosti bile prisutne kod oboljelih od raka dojke medijan 21.09 nmol/L) i kod raka gušteraće medijan 22.37 nmol/L) gdje je bila  većinski zastupljena ženska populacija. Nismo prikazali rezultate povezanosti između baznih vrijednosti serumskog vitamina D3 i kasnije preživljenja jer su bolesnici još uvijek u postupku praćenja (Follow up).

Ovim mjerenjem ukazali smo na snižene serumske vrijednosti vitamina D u novodijagnosticiranih onkoloških bolesnika. Distribucija prema primarnim sijelima dobro reflektira incidenciju i bolesnike koji se dijagnosticiraju u istarskoj Županiji. U analizi vrijednosti prema primarnim sijelima najniže vrijednosti su utvrđene kod bolesnica sa rakom dojki i gušterače što odgovara ranijim kliničkim epidemiološkim studijama kao i inače nižim fiziološkim vrijednostima kod žena.  Obzirom da nema točnih podataka o kretanju serumskih vrijednosti vitamin D u zdrave populacije u republici Hrvatskoj, nije bilo moguće usporediti vrijednosti. Kako se radilo samo o jednom mjerenju, postoji mogućnost greške (confounding čimbenici – poremećaji metabolizma kalcija kao i korištenje multivitaminskih preparata prije postavljanja dijagnoze, različiti dio godine kad se određivala vrijednost vitamina D).

Danas je jasno da je uloga  vitamina D predstavlja veliki izazov u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesnika te će nekoliko velikih globalnih studija koje su u tijeku donijeti jasne rezultate o incidenciji hipovitaminoze D u onkoloških bolesnika kao i može li se suplementacijom utjecati na ishod bolesti kod ovih bolesnika (studije VITAL, FIND, VIDAL).

Literatura:

 • Garland CF, Gorham ED, Mohr SB, Garland FC. Vitamin D for cancer prevention:
  global perspective. Ann Epidemiol. 2009 Jul;19(7):468-83.
 • Feskanich D, Ma J, Fuchs CS, Kirkner GJ, Hankinson SE, Hollis BW,
  et al. Plasma vitamin D metabolites and risk of colorectal cancer in
  women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13:1502–1508
 • Tworoger SS, LeeIM, Buring JE,Rosner B,HollisBW,HankinsonSE. Plasma
  25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvitamin D and risk of incident
  ovarian cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:783–788.
 • Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo L, Hakama M, Tuohimaa P. Prostate
  cancer risk and prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D levels
  (Finland). Cancer Causes Control. 2000;11:847–852.
 • Corder EH, Guess HA, Hulka BS, Friedman GD, Sadler M, Vollmer RT,
  et al. Vitamin D and prostate cancer: a prediagnostic study with stored
  sera. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1993;2:467–472
 • Hiatt R, Krieger N, Lobaugh B, Drezner M, Vogelman J, Orentreich N.
  Prediagnostic serum vitamin D and breast cancer. J Natl Cancer Inst.
  1998;90:461–463.
 • Freedman DM, Chang SC, Falk RT, Purdue MP, Huang WY, McCarty
  CA, et al. Serum levels of vitamin D metabolites and breast cancer risk
  in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial.
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17:889–894.
 • Wu K, Feskanich D, Fuchs CS, et al: A nested case control study of plasma 25 hydroxyvitamin D concentrations and risk of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 99:1120-1129, 2007
 • Tretli S, Hernes E, Berg J, Hestvik U, Robsahm T. Association between serum 25(OH)D and death from prostate cancer. Br J Cancer. 2009;100:450–454.
 • Freedman DM, Looker AC, Chang SC, Graubard BI. Prospective study of serum vitamin D and cancer mortality in the United States. J Natl Cancer Inst. 2007;99:1594–1602.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika